กพน.มร.ลป.แจ้ง ผลแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ (รอบมหกรรม)มร.ลปคว้าเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ

กพน.มร.ลป.แจ้ง ผลแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ (รอบมหกรรม)มร.ลปคว้าเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน จำนวน 5 หลักสูตร

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน จำนวน 5 หลักสูตร

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการ “ราชภัฏสร้างวินัยเคารพกฎหมาย ใส่ใจจราจร” 8 ก.พ.57

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ “ราชภัฏสร้างวินัยเคารพกฎหมาย ใส่ใจจราจร” 8 ก.พ.57

Continue Reading

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.จัดสัมมนาวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา”

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.จัดสัมมนาวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา”

Continue Reading

ขอเชิญร่วมส่งแรงเชียร์ และร่วมโหวตให้กับตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

ขอเชิญร่วมส่งแรงเชียร์ และร่วมโหวตให้กับตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย,สาขาวิชาภาษาจีน,สาขาธุรกิจระหว่างประเทศขอเชิญร่วม งานนานาชาติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

วิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย,สาขาวิชาภาษาจีน,สาขาธุรกิจระหว่างประเทศขอเชิญร่วม งานนานาชาติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

Continue Reading

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเวทีสาธารณะ 24 ม.ค.57

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเวทีสาธารณะ 24 ม.ค.57

Continue Reading

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.)มร.ลป. จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษา-วิจัยทางภาษาไทยครั้งที่ 2

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.)มร.ลป. จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษา-วิจัยทางภาษาไทยครั้งที่ 2

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป.จัดอบรมการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน (Force Field Analysis)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป.จัดอบรมการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน (Force Field Analysis)

Continue Reading

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป.จัดการประกวดแข่งขันพิธีกรมืออาชีพ “Comm Arts LPRU MC Search 2014” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป.จัดการประกวดแข่งขันพิธีกรมืออาชีพ “Comm Arts LPRU MC Search 2014” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

Continue Reading

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย การแข่งขันการแถลงปิดคดีด้วยวาจา

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย การแข่งขันการแถลงปิดคดีด้วยวาจา

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งจัดตั้งองค์กรเพื่ออาจารย์เกษียณอายุราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งจัดตั้งองค์กรเพื่ออาจารย์เกษียณอายุราชการ

Continue Reading

กองบริการการศึกษา มร.ลป. ประกาศแจ้งงานวิชาการให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

กองบริการการศึกษา มร.ลป. ประกาศแจ้งงานวิชาการให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

Continue Reading