Month: พฤศจิกายน 2021

ร่างประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ในศตวรรษที่ ๒๑

ร่างประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ในศตวรรษที่ ๒๑

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

มร.ลป.ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเหรียญทอง (Gold Medal) การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

มร.ลป.ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเหรียญทอง (Gold Medal) การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

สำนักวิทยบริการ ฯ มร.ลป.ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สมัครรับทุนผลิตบทเรียนออนไลน์และหลักสูตรบน Thai MOOC

สำนักวิทยบริการ ฯ มร.ลป.ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สมัครรับทุนผลิตบทเรียนออนไลน์และหลักสูตรบน Thai MOOC

สำนักวิทยบริการ ฯ มร.ลป.เปิดอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ปี 2565 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

สำนักวิทยบริการ ฯ มร.ลป.เปิดอบรมหลักสูตรใหม่ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ปี 2565 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

เปิดสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปี 2565 Exitexam ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปี 2565 Exitexam ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ร่างประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)