Month: มกราคม 2021

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติรหัส 601..(4ปี) รหัส 621..(4ปีเทียบโอน)และนักศึกษาตกค้างส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติรหัส 601..(4ปี) รหัส 621..(4ปีเทียบโอน)และนักศึกษาตกค้างส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)