ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ————————–

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓ งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        แต่เนื่องด้วยมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง กำหนดการปฏิบัติตนของบุคลากร นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) ลงวันที่    ๔ มกราคม ๒๕๖๔

          จึงเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

       ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสามารถติดตามประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย         ราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th หรือโทรศัพท์ ๐๕๔๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๕๑๓๗


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 3/2564, 7.5 out of 10 based on 2 ratings