มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ

Continue Reading

มร.ลป ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มร.ลป ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ

มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ

Continue Reading

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๕ —————        ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ จำนวน ๔ อัตรา ไปแล้วนั้น         บัดนี้   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้          ทั้งนี้  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว  เพื่อเข้าปฏิบัติราชการและทำสัญญาการจ้างที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ในวันทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างต้องนำเงินสดตามจำนวนอัตราเงินเดือนที่ได้รับมามอบไว้กับมหาวิทยาลัย   เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

มร.ลป ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 อัตรา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 อัตรา

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป 4 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป 4 อัตรา

Continue Reading