งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส601…(ระดับปริญญาตรี 5 ปี) และนักศึกษาตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565 ณ งานทะเบียนและประมวลผล 

เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
http://www.edus.lpru.ac.th 

 

news-100165
GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ