มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖ —————-                   ตามที่    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน  ๑  อัตรา  นั้น                   บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                    ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  มารายงานตัวที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐  น.  หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ คลิกเพื่อดูรายชื่อ คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ประเภทวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ 1 อัตรา

    เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖ …………………………………………………………………………………         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง         ฉะนั้น   เพื่อให้การดำเนินการรับโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด  ตามนัยหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗   ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับโอน ตำแหน่งอาจารย์  อัตราเลขที่ตำแหน่ง  ๐๑๓๙  จำนวน  […]

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 11 อัตรา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 11 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ประเภทวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ 1 อัตรา

มร.ลป ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ประเภทวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ 1 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ 1 อัตรา

มร.ลป ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ 1 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป

Continue Reading

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

มร.ลป.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

Continue Reading

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อัตรา

มร.ลป.ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

มร.ลป.ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 4 อัตรา

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ 10 อัตรา

มร.ลป.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 10 อัตรา

Continue Reading