ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับพื้นที่ใต้หอประชุมใหญ่

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับพื้นที่ใต้หอประชุมใหญ่

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง ตามรายการ ดังนี้ ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน ตามรายการ ดังนี้ ชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน จำนวน ๑ ชุด  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร ๙ ชั้น

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร ๙ ชั้น

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ กิโลวัตต์

สอบราคาซื้อระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ กิโลวัตต์

Read more

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบระบบปฏิบัติการด้านเซลล์เชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM)

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบระบบปฏิบัติการด้านเซลล์เชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมใหญ่

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมใหญ่

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนและเอนกประสงค์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนและเอนกประสงค์

Read more