ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ […]

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงยิม

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงยิม

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับพื้นที่ใต้หอประชุมใหญ่

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับพื้นที่ใต้หอประชุมใหญ่

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานขอบทางเดินรอบหอประชุมใหญ่

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานขอบทางเดินรอบหอประชุมใหญ่

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง ตามรายการ ดังนี้ ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ […]

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน ตามรายการ ดังนี้ ชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน จำนวน ๑ ชุด  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ […]

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร ๙ ชั้น

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร ๙ ชั้น

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ กิโลวัตต์

สอบราคาซื้อระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ กิโลวัตต์

Continue Reading

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบระบบปฏิบัติการด้านเซลล์เชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM)

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบระบบปฏิบัติการด้านเซลล์เชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

Continue Reading