ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงยิม


เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงยิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงยิม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๘,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(19-59)-301158.pdf

รายการประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(19-59)-301158-1.pdf

งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(19-59)-301158-2.pdf

รายการประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(19-59)-301158-3.pdf

ใบประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(19-59)-301158-4.pdf

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ