ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย


เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(14-59)-231158.pdf

รายการประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(14-59)-231158-1.pdf

งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(14-59)-231158-2.pdf

รายการประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(14-59)-231158-3.pdf

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ