ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมใหญ่


เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมใหญ่

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมใหญ่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(07-59)-031158.pdf

รายงานประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(07-59)-031158-1.pdf

รายงานแสดงงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(07-59)-031158-2.pdf

รายงานประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(07-59)-031158-3.pdf

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ