ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟาสติก


เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟาสติก

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟาสติก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(12-59)-121158.pdf

ใบประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(12-59)-121158-1.pdf

รายงานประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(12-59)-121158-2.pdf

รายงานประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(12-59)-121158-3.pdf

งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(12-59)-121158-4.pdf

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ