ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงโรงอาหาร


เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงโรงอาหาร

           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงโรงอาหาร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(10-59)-091158-edit.pdf

ใบประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(10-59)-091158-1-edit.pdf

รายงานประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(10-59)-091158-2-edit.pdf

รายงานใบประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(10-59)-091158-3.pdf

วงเงินงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(10-59)-091158-4-edit.pdf

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงโรงอาหาร, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ