ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร ๙ ชั้น


เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร ๙ ชั้น

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร ๙ ชั้น ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(13-59)-191158.pdf

รายการประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(13-59)-191158-1.pdf

งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(13-59)-191158-2.pdf

รายการประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(13-59)-191158-3.pdf

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ