ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานขอบทางเดินรอบหอประชุมใหญ่


เรื่อง สอบราคาจ้างงานขอบทางเดินรอบหอประชุมใหญ่

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานขอบทางเดินรอบหอประชุมใหญ่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒7 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒7 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(17-59)-301158.pdf

รายการประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(17-59)-301158-1.pdf

งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(17-59)-301158-2.pdf

รายการประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(17-59)-301158-2.pdf

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ