ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.


เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(08-59)-041158.pdf

สรุปผลการประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(08-59)-041158-1.pdf

รายงานประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(08-59)-041158-2.pdf

รายงานแสดงงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(08-59)-041158-3.pdf

รายงานประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(08-59)-041158-3.pdf

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ