มร.ลป.แจ้งพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “ก้มกราบวันทา บูชาพระคุณครู”วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สิงหาคม57

news-210857
กำหนดการพิธีไหว้ครู
  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗
ก้มกราบวันทา บูชาพระคุณครู
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


วันพุธที่ ๓
  กันยายน ๒๕๕๗

เวลา    ๑๖.๐๐ ๑๙.๐๐ น.   ตัวแทนห้องเรียน ห้องละ ๒ คน (ชาย/หญิง) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

                                                 นักศึกษาฝ่ายพิธีการ (องค์การบริหารนักศึกษา/สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ)

                                                 ตัวแทนนักศึกษาฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมจันทน์ผา

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

เวลา    ๐๗.๐๐ ๐๗.๓๐ น.       ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกชั้นเรียน  นำพานลงทะเบียน บริเวณ   ด้านหน้า หอประชุมจันทน์ผา

                                                     –  การบรรเลงดนตรีไทย โดย คณะวิทยาศาสตร์

                                                    –  คณะกรรมการตัดสิน ดำเนินการให้คะแนนการประกวดพานไหว้ครู

เวลา    ๐๘.๐๐ ๐๘.๓๐ น.       ตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ  พร้อมกันที่หอประชุมจันทน์ผา

เวลา    ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น.       ผู้บริหารทุกท่าน และคณาจารย์ พร้อมกันที่หอประชุมจันทน์ผา

เวลา    ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.       ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุมจันทน์ผา (นักศึกษาทั้งหมดยืน)

                                                        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                                                    –  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ

                                                     ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู อ่านคำฉันท์ และกล่าวคำปฏิญาณตน

                                                   –  นักศึกษาตัวแทนคณะมอบพานดอกไม้ ธูปเทียน แด่ประธานในพิธี และอาจารย์

                                                   –  ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำนักศึกษาที่มีผลงานเด่นด้านกิจกรรม

                                                         –  ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดพาน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

                                                         –  นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                                                        –  เสร็จสิ้นพิธี

************************************************************

**หมายเหตุ     ๑.  ผู้บริหารสวมชุดเบลเซอร์ และครุยสภามหาวิทยาลัย

                             ๒.  คณบดี และอาจารย์ สวมชุดเบลเซอร์  และครุยวิทยะฐานะ  

                                  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม

GD Star Rating
loading...
มร.ลป.แจ้งพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “ก้มกราบวันทา บูชาพระคุณครู”วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗, 7.5 out of 10 based on 2 ratings