Month: เมษายน 2021

งานจัดการทรัพย์เเละสิทธิประโยชน์ มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ จะจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายนักศึกษา

งานจัดการทรัพย์เเละสิทธิประโยชน์ มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ จะจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายนักศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา(e-bidding)

แบบรายงานตามผลการปฏิบัติตามแผยปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ม.ค. – มี.ค. 64)

แบบรายงานตามผลการปฏิบัติตามแผยปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ม.ค. – มี.ค. 64)

แบบรายงานตามผลการปฏิบัติตามแผยปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. – ธ.ค. 63)

แบบรายงานตามผลการปฏิบัติตามแผยปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. – ธ.ค. 63)