สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา.มร.ลป.แจ้งประกาศ เรื่องขั้นตอนการรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา.มร.ลป.แจ้งประกาศ เรื่องขั้นตอนการรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป แจ้งนักศึกษาภาคกศ.บปรุ่นที่ 25 ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อนขอรับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป แจ้งนักศึกษาภาคกศ.บปรุ่นที่ 25 ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อนขอรับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งจัดอบรมเรื่อง EGP ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งจัดอบรมเรื่อง EGP ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

Continue Reading

งานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนรัฐบาลโมร็อกโกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘

งานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนรัฐบาลโมร็อกโกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘

Continue Reading

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนศ.ภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประจำปี 2557

มร.ลป.ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Continue Reading

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพลังงาน 6 – 7 สิงหาคม 2557 ห้องประชุม 1315

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพลังงาน 6 – 7 สิงหาคม 2557 ห้องประชุม 1315

Continue Reading

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม เรื่อง “ระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวลเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร”

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม เรื่อง “ระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวลเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร”

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีทําบุญตักบาตรและเจริญชัยมงคลคาถา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีทําบุญตักบาตรและเจริญชัยมงคลคาถา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปี ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปี ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “วาดไก่บนชามตราไก่ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “วาดไก่บนชามตราไก่ครั้งที่ 2

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมโครงการ คนลำปาง ฮักกั๋น แต้หนา “มวลประชา ปากั๋น ปั่นรถถีบ” 20 ก.ค.57

มร.ลป.ขอเชิญร่วมโครงการ คนลำปาง ฮักกั๋น แต้หนา “มวลประชา ปากั๋น ปั่นรถถีบ” 20 ก.ค.57

Continue Reading