สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งฮ้างอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งฮ้างอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Continue Reading

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามร.ลป มอบของที่ระลึกให้กับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มร.เพชรบูรณ์ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามร.ลป มอบของที่ระลึกให้กับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มร.เพชรบูรณ์ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน

Continue Reading

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมร.ลป มอบเงินค่าเบี้ยประชุมเข้าบัญชีกองทุน มร.ลป

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมร.ลป มอบเงินค่าเบี้ยประชุมเข้าบัญชีกองทุน มร.ลป

Continue Reading

กพน. แจ้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป.มร.ลป.ชุดใหม่

กพน.แจ้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป.มร.ลป.ชุดใหม่

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมเที่ยงวันสรรมาคุย ครั้งที่ ๓

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมเที่ยงวันสรรมาคุย ครั้งที่ ๓

Continue Reading

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มร.ลป เชิญผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ร่วมประชุม 27 ก.พ.55

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มร.ลป เชิญผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ร่วมประชุม 27 ก.พ.55

Continue Reading

กองบริการการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มร.ลป ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม การรายงานผลการเรียนและที่ปรึกษาออนไลน์

กองบริการการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มร.ลป ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการรายงานผลการเรียนและที่ปรึกษาออนไลน์

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านการป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านการป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

Continue Reading

สถาบันภาษา มร.ลป จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนจังหวัดลำปางและบุคลากรภาครัฐและเอกชน 7 หลักสูตร

1.หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลายเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง+การพูด+การอ่าน+การเขียนและไวยากรณ์   อบรมระหวางวันที่ 26-30 มีนาคม 55นี้ ดาวน์โหลดใบสมัคร 2.หลักสูตรภาษาอังกฤษ Listening& speaking สำหรับเยาวชนจังหวัดลำปางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับอาจารย์เจ้าของภาษา ดำเนินการอบรมระหวางวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 55 ทุกวันจันทร์- ศุกร์เวลา 9.00-12.00 น. ดาวน์โหลดใบสมัคร 3. Listening& Speaking for high- School Student สำหรับเยาวชนจังหวัดลำปางระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับอาจารย์เจ้าของภาษา ดำเนินการ อบรมระหวางวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 55 ทุกวันจันทร์- ศุกร์เวลา 9.00-12.00 น. ดาวน์โหลดใบสมัคร 4.หลักสูตรดนตรีไทยสำหรับเยาวชนจังหวัดลำปางระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชจังหวัดลำปางในภาคฤดูร้อน อบรมระหวางวันที่ 26-30 มีนาคม 55นี้ ดาวน์โหลดใบสมัคร 5.หลักสูตรศิลปะสามมิติ สำหรับเยาวชนจังหวัดลำปางระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชจังหวัดลำปางในภาคฤดูร้อนที่ชอบการวาดภาพ ระบายสี ปั้นและประดิษฐออกแบบตามจินตนาการเพื่อสร้างผลงานของตนเอง อบรมระหวางวันที่ 26-30 […]

Continue Reading

มร.เพชรบูรณ์และทีมงานจากกองพัฒนานักศึกษาศึกษาดูงานด้านการแข่งขันกีฬาก๋าไก่เกมส์ ที่ ม.ราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา

มร.เพชรบูรณ์และทีมงานจากกองพัฒนานักศึกษาศึกษาดูงานด้านการแข่งขันกีฬาก๋าไก่เกมส์ ที่ ม.ราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา

Continue Reading

กพน.มร.ลป ขอเชิญนศ.ภาค กศ.บป.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป.ชุดใหม่

กพน.มร.ลป ขอเชิญนักศึกษา ภาค กศ.บป.ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.บป.ชุดใหม่

Continue Reading

กพน.มร.ลป แจ้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2555

กพน.มร.ลป แจ้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2555

Continue Reading

ประกาศ มร.ลป การสนับสนุนทุนโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัย และการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง

ประกาศ มร.ลป การสนับสนุนทุนโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัย และการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง

Continue Reading

สำนักศิลปะฯ มร.ลป ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ เนื่องในวัน “ศักดิ์ ส.รัตนชัย คุณูปการที่สร้างสรรค์”

สำนักศิลปะฯ มร.ลป ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ เนื่องในวัน “ศักดิ์ ส.รัตนชัย คุณูปการที่สร้างสรรค์”

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยสาขาบริการโลหิตเหล่ากาชาดลำปาง 15 ก.พ.55

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยสาขาบริการโลหิตเหล่ากาชาดลำปาง 15 ก.พ.55

Continue Reading