ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (e-bidding)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯ

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะบนอุปกรณ์พกพา เพื่อการรองรับเทคโนโลยีไทยแลนด์ ๔.๐

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะบนอุปกรณ์พกพา เพื่อการรองรับเทคโนโลยีไทยแลนด์ ๔.๐

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศขายทอดตลาด มีความประสงค์จะจำหน่ายโค กระบือ จำนวน 8 ตัว

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศขายทอดตลาด มีความประสงค์จะจำหน่ายโค กระบือ จำนวน 8 ตัว

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINIESS SMART ROOM สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINIESS SMART ROOM สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญชี

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญชี

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Classroom) 

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Classroom) 

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค์ 5ชั้น

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค์ 5ชั้น

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายไร้สายและพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดระบบเครือข่ายไร้สายและพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ[pdf-embedder

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Continue Reading