ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เสนอราคาเดือนพฤษภาคม61


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๓๐,๘๑๙.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผ่านทาง อีเมล์ passadu@lpru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.thและ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คลิกเพื่ออ่าน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

รายการประมาณราคา+แบบปรับปรุง
คลิกเพื่ออ่าน 

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10.0 out of 10 based on 1 rating