ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้องานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกวดราคาเดือนธันวาคม61


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้องานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้องานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๔๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๓๔,๘๖๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๔๐ ชุด
๒. ตู้อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ๓๒ ช่อง (Network Video Recorder, NVR) พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ ชุด
๓. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๖ เครื่อง
๕. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง
๖. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ (Gigabit Network Switch) จำนวน ๒ เครื่อง
๗. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic SFP MODULE จำนวน ๑๒ ชุด
8. สายใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก (Drop Wire Outdoor) จำนวน ๑๕,๐๐๐ เมตร
๙. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาด ๓๖U) จำนวน ๑ ชุด
๑๐. ตู้เก็บอุปกรณ์ Rack ๑๙” ๙U จำนวน ๖ ชุด
๑๑. ระบบสาย UTP Cat๕E จำนวน ๑,๒๒๐ เมตร
๑๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๖ เครื่อง
๑๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง
๑๔. งานปรับปรุงห้องควบคุมและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ
๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
จำนวน ๑ ระบบ
๑๖. ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ
๑๗. อุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งและวางระบบ จำนวน ๑ ระบบ

       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

     ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านทางอีเมล์ passadu@lpru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 คลิกเพื่ออ่าน

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่าน

รายการแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้องานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10.0 out of 10 based on 1 rating