ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี (e-bidding)

ประกวดราคาเดือนธันวาคม61


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๕๒๔,๑๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๖๓,๙๖๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. ลิฟต์โดยสาร (แบบไม่มีห้องเครื่อง) ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
2. เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 76 ชุด

      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
      ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านทางอีเมล์ passadu@lpru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์www.lpru.ac.thและwww.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 คลิกเพื่ออ่าน

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่าน

รายการแสดงงบประมาณเครื่องปรับอากาศ
 คลิกเพื่ออ่าน

รายการแสดงงบประมาณลิฟต์โดยสาร
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี (e-bidding), 10.0 out of 10 based on 1 rating