ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองกฎฟิสิกส์ของคูลอมบ์-ประจุเสมือนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาเดือนธันวาคม61


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองกฎฟิสิกส์ของคูลอมบ์-ประจุเสมือนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองกฎฟิสิกส์ของคูลอมบ์-ประจุเสมือนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. แหล่งจ่ายไฟความต่างศักย์สูง ๐ ถึง ๒๕ KV จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องขยายกระแสตรง (DC measuring) จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องวัดทอร์ก จำนวน ๑ อัน
๔. แผ่นเพลทเก็บประจุ จำนวน ๔ แผ่น
๕. แท่งฉนวนไฟฟ้า ยาว ๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แท่ง
๖. ตัวนำประจุทรงกลม รัศมีไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร พร้อมปลั๊กขนาด ๔ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ลูก
๗. ลูกบอลผิวตัวนำพร้อมแขนยึดจับ จำนวน ๒ อัน
๘. มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง
๙. สายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟศักย์สูง จำนวน ๑ เส้น
๑๐. ที่ยึดจับรูปตัวยู จำนวน ๔ อัน
๑๑. สายบีเอ็นซี ยาว ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น
๑๒. หัวตัวบีเอ็นซี ออกเป็นปลั๊กเดี่ยว ๔ มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน
๑๓. สายไฟ เพียงพอสำหรับการทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๑๔. ฐานตั้งรูปตัวเอ จำนวน ๑ อัน
๑๕. ฐานตั้งกลม จำนวน ๒ อัน
๑๖. แท่งยาวเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน
๑๗. ตลับเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน 1 อัน
๑๘. อุปกรณ์จับยึดวัตถุกับแท่งเหล็ก จำนวน ๑ อัน
๑๙. ชุดอินเตอร์เฟส สำหรับวัดค่ากระแสและแรงดัน
      ๑๙.๑ ชุดเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
      ๑๙.๒ ชุดเซนเซอร์สำหรับวัดกระแสและแรงดัน จำนวน ๑ ชุด
๒๐. คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและอุปกรณ์ประมวลผล จำนวน ๑ ชุด

          ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
คลิกเพื่ออ่าน

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่าน

รายการแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองกฎฟิสิกส์ของคูลอมบ์-ประจุเสมือนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์, 10.0 out of 10 based on 1 rating