ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบ Solar Cell System Trainer (e-bidding)

ประกวดราคาเดือนพฤศจิกายน61


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบ Solar Cell System Trainer
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดระบบ Solar Cell System Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ชุดการฝึกผลิตไฟฟ้าด้วย Solar Cell จำนวน ๑ ชุด
๒. เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger จำนวน ๑ ชุด
๓. Thermocouple แบบท่อเซรามิกทนไฟ จำนวน ๑ ชุด
๔. ๓ Phase Power Analyzer แบบมี Data Logger จำนวน ๑ ชุด
๕. Power Clamp Meter แบบมือถือ จำนวน ๒ ชุด
๖. เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ จำนวน ๓ ชุด
๗. เครื่องวัด ๔ in ๑ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ ความสว่าง และความเร็วลม จำนวน ๓ ชุด
๘. เครื่องวัดแก๊ส ๔ in ๑ Multi Gas Detector จำนวน ๑ ชุด
๙. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน ๑ ชุด
๑๐. กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน ๑ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบ Solar Cell System Trainer (e-bidding), 10.0 out of 10 based on 1 rating