ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะบนอุปกรณ์พกพาเพื่อการรองรับเทคโนโลยีไทยแลนด์ ๔.๐

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะบนอุปกรณ์พกพาเพื่อการรองรับเทคโนโลยีไทยแลนด์ ๔.๐

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนฯ เพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนฯ เพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ฯ เพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ฯ เพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ เพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ เพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ฯ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู็ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ฯ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามกระบวน ฯ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามกระบวน ฯ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบความเย็นและระบบปรับอากาศ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบความเย็นและระบบปรับอากาศ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐเพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ฯ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคา ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ฯ

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะบนอุปกรณ์พกพาเพื่อการ รองรับเทคโนโลยีไทยแลนด์ ๔.๐

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะบนอุปกรณ์พกพาเพื่อการ รองรับเทคโนโลยีไทยแลนด์ ๔.๐

Continue Reading