ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามกระบวนการ ฯ

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามกระบวนการ ฯ

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง (ร่าง)ประกาศประกวดราคา เพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER และ เครื่องปรับอากาศแบบ VRV

ม.ราชภัฏลำปาง (ร่าง)ประกาศประกวดราคา เพื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER และ เครื่องปรับอากาศแบบ VRV

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้ง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้ง

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx หลักสูตร CEFR เวอร์ชั่นแลน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx หลักสูตร CEFR เวอร์ชั่นแลน

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาเพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ (kW)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาเพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ (kW)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง (ร่าง)ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์ (๕ ชั้น)

ม.ราชภัฏลำปาง (ร่าง)ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์ (๕ ชั้น)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศขายทอดตลาด มีความประสงค์จำหน่ายโค กระบือ จำนวน 11 ตัว

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศขายทอดตลาด มีความประสงค์จำหน่ายโค กระบือ จำนวน 11 ตัว

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้านวิชาชีพของชุมชน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้านวิชาชีพของชุมชน

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 ชุด

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้งอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์ (๕ ชั้น) จำนวน ๑ งาน (ร่าง)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV พร้อมติดตั้งอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์ (๕ ชั้น) จำนวน ๑ งาน (ร่าง)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาใหม่

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาใหม่

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะแหล่งเรียนรู้เชิงสาธารณะ จำนวน ๑ งาน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะแหล่งเรียนรู้เชิงสาธารณะ จำนวน ๑ งาน

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 ชุด

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการลำเลียงและจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการลำเลียงและจัดเก็บชิ้นงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นที่ปรึกษาระบบผลิตไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นที่ปรึกษาระบบผลิตไฟฟ้า

Read more