โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัล

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัล

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดโครงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และ TOEIC สำหรับอาจารย์ มร.ลป.

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดโครงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และ TOEIC สำหรับอาจารย์ มร.ลป.

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกที่สนใจ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกที่สนใจ

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลทั่วไปจำนวน 5 หลักสูตร

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลทั่วไปจำนวน 5 หลักสูตร

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่) จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่)จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

Read more

ศูนย์นักศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์นักศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2 หลักสูตร

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2 หลักสูตร

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ มร.ลป. หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเบื้องต้น

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ มร.ลป. หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเบื้องต้น

Read more

งานวิเทศสัมพันธ์ และโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ได้เปิดโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 18 พ.ค.60

งานวิเทศสัมพันธ์ และโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ได้เปิดโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 18 พ.ค.60

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมและสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมและสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร”สำหรับบุคลากร มร.ลป. และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร”สำหรับบุคลากร มร.ลป. และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

Read more