มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

Continue Reading

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รางวัลรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รางวัลรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

มหาวยิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการโครงการ ค่ายเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง ประจำปีการศึกษา 2560 จะทำการแจกใบเข้าค่ายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการโครงการ ค่ายเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง ประจำปีการศึกษา 2560 จะทำการแจกใบเข้าค่ายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

Continue Reading

งานวิเทศสัมพันธ์ และโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ได้เปิดโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 18 พ.ค.60

งานวิเทศสัมพันธ์ และโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.ได้เปิดโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 18 พ.ค.60

Continue Reading

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๗๐(ภาคค่ำ)

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๗๐(ภาคค่ำ)

Continue Reading

งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะจองเสื้อกิจกรรมเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษา สามารถสั่งจองออนไลน์ได้แล้วขยายเวลา ถึงวันที่ 15 มิ.ย.60

งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะจองเสื้อกิจกรรมเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษา สามารถสั่งจองออนไลน์ได้แล้ว

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 มารับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 มารับหลักฐานการศึกษา

Continue Reading

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขนมอบขั้นต้น

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขนมอบขั้นต้น

Continue Reading