มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันก้าวสู่วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันก้าวสู่วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2 หลักสูตร

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2 หลักสูตร

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ มร.ลป. หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเบื้องต้น

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ มร.ลป. หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเบื้องต้น

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0

มร.ลป.ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 9 มิ.ย. 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 9 มิ.ย. 60

Continue Reading