ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
……………………………………………

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สังกัด และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท สังกัดงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๓,๘๐๐ บาท สังกัดงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๒)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และสถานที่สอบ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสถานที่การเลือกสรรและสถานที่สอบ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙  ต่อ ๕๑๓๗ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ใบสมัครพนักงานราชการ 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ