(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย (e-bidding)


(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๙๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 922,300.00 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน ๒๕ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย  จำนวน ๑ เครื่อง
๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
๔. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
๕. เครื่องพิมพ์วัตถุ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง
๖. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๕ เครื่อง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ