(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ(e-bidding)


(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓๐ เครื่อง
๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓๐ เครื่อง
๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง
๔. โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน จำนวน ๑ ตัว
๕. เก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน ๑ ตัว
๖. โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน ๓๐ ตัว
๗. เก้าอี้สำหรับผู้เรียน จำนวน ๓๐ ตัว
๘. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง
๙. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ
๑๐. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๑. เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียนพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด
๑๒. ไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน ๑ ตัว
๑๓. ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ตัว
๑๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๒ จุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ(e-bidding), 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ