ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสามสอ


เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสามสอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสามสอ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(15-59)-231158.pdf

รายการประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(15-59)-231158-1.pdf

งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(15-59)-231158-2.pdf

รายการประมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(15-59)-231158-3.pdf

รายการมาณราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_59/scan-November-(15-59)-231158-4.pdf

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ