สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญอาจารย์ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญอาจารย์ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.นำนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมขบวนฉลอง๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.นำนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมขบวนฉลอง๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

Continue Reading

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มร.ลป.ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการรับทุนการศึกษาประจำปี ๕๗

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการรับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๗

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาการและการสอบภาคปฏิบัติ ระดับ ป.ตรี 5ปีและ4 ปีประจำปี 2557

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาการและการสอบภาคปฏิบัติ ระดับ ป.ตรี 5 ปี และ4 ปีประจำปี 2557

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัคร

มร.ลป.ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัคร

Continue Reading

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.ได้รับการสำรวจศักยภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.ได้รับการสำรวจศักยภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

Continue Reading

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม Sketch up ในการสอนและงานก่อสร้าง 21 -22 พ.ค57

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม Sketch up ในการสอนและงานก่อสร้าง 21 -22 พ.ค57

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชนะที่ ๑ การประกวดขบวนแห่ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชนะที่ ๑ การประกวดขบวนแห่ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีกาศึกษา 2556

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีกาศึกษา 2556

Continue Reading

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/56 ให้ขอรับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/56 ให้ขอรับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading