มร.ลป แจ้งขยายเวลารายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศขยายระยะเวลาในการรายงานตัวบัณฑิตออกไปจนถึงช่วงก่อนการฝึกซ้อมวันที่ ๔-๖ พ.ค. ๕๓

ภายหลังจากที่คณะกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๓ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓

Continue Reading

มร.ลป แจ้งการประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอทุนมูลนิธิฯประจำปี 2551

ด้วยในการประชุมของคณะอนุกรรมการมุนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทยและมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง 100 ปี การฝึกหัดครูไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 ได้พิจารณาการคัดเลือกผู้ขอทุนมูลนิธิฯ ซึ่งได้จัดสรรเงินดอกผล ในรอบปีบัญชี พ.ศ 2550

Continue Reading

มร.ลป ขอแสดงความยินดีกับผศ.จำลอง คำบุญชูได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นข้าราชการดีเด่น

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคกศ.บป)

ด้วยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร ซึ่งใช้เวลาศึกษาใน วันเสาร์ – อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา)

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขออนุมัติให้ปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2552

Continue Reading

กพน.มร.ลป จัดโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี.ชีวีมีสุข

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี…..ชีวีมีสุข โดยเปิดโครงการวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม นี้ เวลา 17.30 น. ณ บริเวณด้านข้างโรงยิมพลศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลป จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องแนวโน้มการพัฒนาระบบการผลิตฯ

สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอนาคต ดึงผู้รู้และนักวิชาการร่มถกในวงสัมมนา รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 20-30 คน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางขยายเวลารับสมัคร นศ.ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งการขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตไปจนถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตามลำดับสำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น ๑ อาคาร ๗ สำนักงานบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๗๐๐๒ หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.lpru.ac.th

Continue Reading

กพน.มร.ลป.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์การ (KM)

นายบรรจง สมศรี ผอ.กองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2553 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็นการพัฒนางานของกองพัฒนานักศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ถึงเวลา 17.00 น.ทุกวัน

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป เชิญร่วมชมการออกแบบและสร้างรถต้นแบบประหยัดน้ำมัน

ว่าที่ร้อยตรี ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ รองประธานกรรมการดำเนินการออกแบบและจัดทำรถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะคณะผู้จัดทำโครงการออกแบบและสร้างรถต้นแบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า

Continue Reading

มร.ลป ปลื้มทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลงอุ่นเครื่องกับทีมลำปางเอฟซี

            อาจารย์นิวัติ   กิจไพศาลสกุล    อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ม.ราชภัฏลำปาง  ในฐานะผู้ควบคุมทีมกีฬาฟุตบอลจังหวัดลำปาง แจ้งว่า  ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้รับเชิญให้ลงอุ่นเครื่องกับทีมลำปางเอฟซี ที่สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เมื่อเย็นวันที่   11  ม.ค.ที่ผ่านมา  เวลา 16.00 น.ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมลำปางเอฟซี ชนะทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2:1   พร้อมบันทึกภาพร่วมกันกับโค้ช และนักกีฬา ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฏลำปาง Share

Continue Reading

สมาคมศิษย์เก่า มร.ลปขอเชิญกรรมการและศิษย์เก่าประชุมคัดเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่

นางสุมาลี จังเกษม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูลำปาง , ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏลำปาง , ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะกรรมการสมาคมฯ เครือข่ายผู้ประสานงานระดับอำเภอทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ จิตต์อารีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ หมู่บ้านจิตต์อารีวิลล์ 2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ จิตต์อารีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ หมู่บ้านจิตต์อารีวิลล์ 2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Continue Reading

ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมชมพลังยุวนักวิจัยน้อยจากโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ลป.

ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมชมพลังยุววิจัยจากจังหวัดลำปางและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานมหกรรมโครงการโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรม “ มหกรรมสายสัมพันธ์โรงเรียน ทำหนังวัฒนธรรมยุววิจัย ฯ ลำปาง – ยุววิจัย ฯ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลปแจ้งรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและของนิสิตนศ.จากสำนักงานก.พ.ร

     ตามที่หนังสือที่อ้างอิงถึงสำนักงานก.พ.ร ได้จัดส่งรายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 คลิกเพื่ออ่านรายงานการสำรวจ คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติม) นั้น เนื่องจากมีนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาการรับสมัครและกำหนดวันสอบคัดเลือกเพิ่มเติมดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการต่างๆทั้งศูนย์ลำพูนและลำปาง คลิกที่นี่ Share

Continue Reading