ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ และเก้าอี้ชุดรับแขก


(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ และเก้าอี้ชุดรับแขก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนาม ขาไขว้ และเก้าอี้ชุดรับแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๕,๗๗๗.๐๐ บาท (สองล้านห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,717,822.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ชุดโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๔๘ ชุด
๒. ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ จำนวน ๕๒ ชุด
๓. เก้าอี้ชุดรับแขก จำนวน ๓๐ ชุด ประกอบด้วย
3.1 เก้าอี้ จำนวน ๓๐ ตัว
3.2 โต๊ะเคียง จำนวน ๑๕ ตัว


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ