กองพัฒนานักศึกษาประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษา “ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2560”

       
ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์ จะมอบทุนการศึกษา  “ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา  2560” จำนวน  60  ทุน ๆ ละ  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  สำหรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน  เป็นเป็นอย่างที่ดีในการเสียสละ  มีจิตอาสา  มีความประพฤติดี  และขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่นักศึกษา  โดยผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (www.snk.lpru.ac.th)
        ให้นักศึกษายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 16.30 น. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา โทร 054-237399 ต่อ 4102

ประกาศเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศ เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/60

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://snk.lpru.ac.th/

 
GD Star Rating
loading...