กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศ เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/60

เดือนมกราคม61
      
       ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวและให้คำปรึกษา เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (www.snk.lpru.ac.th)
        ให้นักศึกษายื่นคำขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาด้วยตนเองได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา
โทร 054-237399 ต่อ 4102

รายละเอียดประกาศ
ผลการเรียนดีเด่น
ผลงานดีเด่น

GD Star Rating
loading...