งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง มร.ลป. แจ้งบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยฯแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

     
      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
      ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งให้บุคลากรสายวิชาการในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้บุคลากรสายวิชาการกรอกข้อมูลการสอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้ที่ http://www.lpru.ac.th >ข่าวสารในมหาวิทยาลัย>แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ภายวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

URL : http://lprumis.lpru.ac.th/Login.php?F=homepage

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางเอมอร พยัคฆ์น้อย โทร ๓๘๒๕
GD Star Rating
loading...
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง มร.ลป. แจ้งบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยฯแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย, 10.0 out of 10 based on 1 rating