โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมและสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

           
            โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  จัดอบรมและสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 ตามรหัสนักศึกษาดังนี้
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ให้นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 56
  ลงทะเบียนเลือกวันที่จะอบรมและสอบ
 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน ให้นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 57
  ลงทะเบียนเลือกวันที่จะอบรมและสอบ
 3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี (ค.บ.)
  3.1 นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 55 ลงทะเบียนเลือกวันที่จะอบรมและสอบ
  3.2 นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ ให้นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 56 ลงทะเบียนเลือกวันที่จะอบรมและสอบ
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเลือกวันที่จะอบรมและสอบได้ที่
เว็บไซต์ www.lc.lpru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
GD Star Rating
loading...
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมและสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา, 7.8 out of 10 based on 4 ratings