กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559

      ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2559นักศึกษาสามารถส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ. 2560ณ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  1. ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯงานดีเด่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

  2. ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงรักษา พ.ศ.๒๕๕๗

  4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงรักษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘

  5. แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลการเรียนดี

  6. แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลงานดีเด่น

  7. แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวกรุณา แก้วด้วง 096 – 9359892

GD Star Rating
loading...
กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559, 10.0 out of 10 based on 3 ratings