งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559

Continue Reading

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป.จัดอบรม 2 หลักสูตรน่าสนใจประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการอบรม คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายละเอียดการอบรม คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม คลิกเพื่อดาวน์โหลด Share

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธี โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธี โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์” ครั้งที่ 7 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมงาน สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 7 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

Continue Reading