สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

Continue Reading

บัณฑิตศึกษา มร.ลป. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559

บัณฑิตศึกษา มร.ลป. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559

Continue Reading

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา “QA better together”

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา “QA better together”

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2” 16 สิงหาคม 2559

มร.ลป.ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2” 16 สิงหาคม 2559

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรณะการจัดการการสอน”

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรณะการจัดการการสอน”

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร Korean for Communication สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร Korean for Communication สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย

Continue Reading

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายม.ราชภัฎลำปาง ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๖๙(ภาคค่ำ)

      มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เชิญชวนนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตลอดจนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดบรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ภาคหนึ่งสมัยที่ ๖๙ (ภาคค่ำ)ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม–วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๕๙โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๕๐ น. วันเสาร์เวลา๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๐๔๒๕ โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ๑, ๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภากำหนด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร๐๕๔ ๒๓๗ ๓๙๙ ต่อ ๔๐๐๗ หรือ มือถือหมายเลข๐๘๑ ๙๕๐ ๒๓๔๐ และ สมัครด้วยตนเองที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ๔ ชั้น ๒ (ห้องสมุด) ได้ในวันและเวลาทำการ ใบสมัคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางสอน คลิกเพื่ออ่าน […]

Continue Reading

สาขาคณิตศาสตร์ มร.ลป. เชิญชวน..คุณครูคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ มร.ลป. เชิญชวน..คุณครูคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเติม)

Continue Reading