สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

พฤษภาคม59

59786

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยที่ คอบช. ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2560
2.2 เพื่อแนะน าขั้นตอน และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ของ คอบช.
2.3 เพื่อแนะน าวิธีในการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขของ คอบช.
2.4 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php และทางโทรสาร : 0 2579 0566 ดังนี้
 ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร ภายใน วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ภายใน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
 ภาคใต้ : ตรัง ภายใน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
 ภาคเหนือ : เชียงราย ภายใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...