งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2560

พฤษภาคม59

     Post-lpru-59-040559
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับการประสานแจ้งข่าวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องเปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุนฝึกอบรม The International Association of Traffic and Safety Science (IATSS Forum) รุ่นที่ 57 และ58 เพื่อเข้ารับการอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 57 วันระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมและ กันยายน-พฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศของประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีสังคมใหม่ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. อายุระหว่าง 25 ปีบริบูรณ์ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)
  3. มีทักษะในการสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  4. มีความสนใจและพร้อมเย้าร่วมกิจกรมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม

     ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.iatssforum.jp/en ภายใต้หัวข้อ Application และส่งเอกสารการสมัครไปยังกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์ ตรวจและประเมินผล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2278 8400 ต่อ 1821
โทรสาร 0 2298 5646

ภายใน 30 มิถุนายน 2560

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...