Category: สมัครงาน59

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๒๐ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๒๐ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง ๑ ปี) ตำแหน่งประเภทวิชาการ 20 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง ๑ ปี) ตำแหน่งประเภทวิชาการ 20 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง ๑ ปี) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง ๑ ปี) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง ๑ ปี)ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง ๑ ปี)ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ