ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ::


รอบรั้ว LPRU ::


สารสนเทศมหาวิทยาลัย ::หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรที่เปิดรับระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่... เพิ่มเติมNEW

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติด้านการศึกษา
1.สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า... เพิ่มเติม

การสมัคร/การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะจัดสอบคัดเลือกในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด.. เพิ่มเติม


ค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน(โดยประมาณ)หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง... เพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ/เปิดภาคการศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นการเข้าร่วมโครงการ สู่อ้อมกอด LPRU ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่... เพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร... เพิ่มเติม