แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2563

แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ นามสกุลไฟล์  Status
– แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 11/02/2563 .doc download
– แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 11/02/2563 .doc download
– ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 11/02/2563 .pdf download
– ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์คอม 11/02/2563 .pdf download
– ตัวอย่างบันทึกและตารางชี้แจง 13/01/2563 .doc download
– รายงานการประชุมรองรับการเปลี่ยนแปลง 13/01/2563 .doc download

 

แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2564

แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ นามสกุลไฟล์  Status
– แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 11/02/2563 .doc download
– แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 11/02/2563 .doc download
– ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 11/02/2563 .pdf download