แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2565

แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ นามสกุลไฟล์  Status
1. แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 11/02/2563 .doc download
2. แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 11/02/2563 .doc download
3. ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 31/08/2563 .pdf download

แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2564

แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ นามสกุลไฟล์  Status
1. แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 11/02/2563 .doc download
2. แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 11/02/2563 .doc download
3. ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 31/08/2563 .pdf download
4. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์คอม 31/08/2563 .pdf download
5. ตัวอย่างบันทึกและตารางชี้แจง 13/01/2563 .doc download
6. รายงานการประชุมรองรับการเปลี่ยนแปลง 13/01/2563 .doc download